מאמרים

מזונות קטינים - כיצד מחשבים


גובה דמי מזונות ילדים משפיע באופן ישיר ולאורך שנים ארוכות על רמת החיים של המשפחה לאחר הגירושין.

כיצד מחושבים דמי המזונות? עו"ד יעל ורדגובה דמי מזונות ילדים משפיע באופן ישיר ולאורך שנים ארוכות על רמת החיים של המשפחה לאחר הגירושין.גובה דמי מזונות ילדים נקבע לפי שני סוגים של צרכים: "צרכים הכרחיים" - כדוגמת מזון, ביגוד (הלבשה והנעלה), מקום מגורים (מדור) והוצאות אחזקתו,צרכי חינוך וצרכים רפואיים.
צרכים מ-"דין צדקה" - צרכים נוספים של ילדים קטינים, המשולמים על- ידי שני ההורים. כל מה שהינו מעבר לצרכים "הכרחיים" מהווה צרכים מ-"דין בארץ ובחו"ל, דמי כיס, מתנות ועוד.צדקה". לדוגמא - בילויים, צעצועים, חוגים, שיעורים פרטיים, נסיעות/חופשות.
לפי דיני ישראל, קיימים שלושה מעגלים באשר לחובת תשלום דמי מזונות ילדים, לפי גיל הילדים:1. ילדים עד גיל 6 - הנטל לתשלום מזונות ילדים רובץ באופן מלא אך ורק הכלכלית של האב - אלא אך ורק בצרכים של הילד.על האב. עסקינן בחיוב אבסולוטי, אשר אינו תלוי בדבר, כלומר - ביכולתו2. מגיל 6 ועד 15 - נדרשת השתתפות של האם. האב מחויב לשאת לבדו בדמי המזונות "ההכרחיים". לגבי מזונות מ-"דין צדקה" – בהם מחויבים לשאת שני ההורים.3. מגיל 15 ועד :18 מדובר בחיוב מ-"דין צדקה" בלבד, מאחר ובאופן תיאורטי, הקטין יכול לעבוד ולפרנס את עצמו ולכן סך כל מזונותיו ישולמו של ההורים.על-ידי שני ההורים גם יחד, באופן שווה או יחסי - בהתאם ליכולתם הכלכלית.כיצד מחשבים את דמי המזונות?מאחר ונתוני כל מקרה הם שונים וייחודיים, לא ניתן לקבוע נוסחה מתמטית לחישוב סכום דמי מזונות ילדים, אולם בהחלט ניתן לבצע מראש הערכה ילדים:מושכלת. ישנם מספר פרמטרים מרכזיים לפיהם מחושבים גובה דמי מזונות האב באופן מוחלט).1. צרכים בסיסיים של הילד/ים, כלומר, הצרכים "ההכרחיים" (שבהם נושא (שבם ישאו ההורים, בדרך-כלל, בחלקים שווים).2. צרכי הילד מעבר למזונות ההכרחיים, כלומר, הצרכים מ-"דיני צדקה" נכסים וכיו"ב).3. רמת השתכרות האב בפועל (לרבות הכנסות ממשכורת, עסק, רווחים).5 גיל הילד/ים בפועל.4. כושר השתכרות האב (פוטנציאל ההשתכרות שלו, להבדיל מהשתכרותו מנכסים וכיו"ב).6. רמת השתכרות האם בפועל (לרבות הכנסות ממשכורת, עסק, רווחים חריגות, האם יש צרכים מיוחדים וכו').7. המצב הבריאותי והנפשי של הילד/ים (האם דרושות הוצאות רפואיות.8 כל נתון אחר שהינו רלבנטי לנסיבות המקרה הנדון כגון: נסיבות מיוחדות, מצבבריאותי של ההורים, תחזיות והערכות עתידיות שונות וכיו"ב).המגמה ההולכת ומתפתחת בשנים האחרונות בפסיקה בישראל מכוונת לכך המינים, כלומר, ביחס לשני ההורים.שהחיוב של דמי מזונות ילדים יושתת על עקרונות העל של צדק ושוויון בין מגיל 15 ועד גיל :18 מדובר בחיוב מ-"דין צדקה" בלבד, מאחר ובאופן תיאורטי, הקטין
יכול לעבוד ולפרנס את עצמו, ולכן סך כל באופן שווהמזונותיו ישולמו על-ידי שני ההורים גם יחד.יעל ורד,
משרד עורכי דין וגישור